Опубліковано зміни до програми медичних гарантій на 2020 рік

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 513 «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

Про що документ

Постановою вносяться зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 32, ст. 1096, № 38, ст. 1242).

Зміни, що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 р.

Пункт 6 після слів і цифр «крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567)» доповнити словами і цифрами «(крім випадку, визначеного пунктом 40 розділу I цього переліку : «Медична допомога, що надається відповідно до укладених договорів з НСЗУ в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році комунальним закладом «Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» (код згідно з ЄДРПОУ 05389534) та комунальною установою «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» (код згідно з ЄДРПОУ 02124976) на період до 31 грудня 2020 року».)».

Екстрена медична допомога

Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою для 100 осіб та становить:

  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 11 661,24 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 16 393,7 грн.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100.».

Гострий мозковий інсульт

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачених специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 19 332,31 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 26 947 грн.».

Гострий інфаркт міокарда

Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачених специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 16 001,43 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 30 108 грн.».

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Абзац перший пункту 32 викласти в такій редакції:

«32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) таким чином:

Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків
Квітень 100 0
Травень 100 0
Червень 100 0
Липень 100 0
Серпень 100 0
Вересень 100 0
Жовтень 90 10
Листопад 80 20
Грудень 70 30

Медична допомога при COVID-19

У пункті 1161 слова «(далі — медичні послуги)» виключити.

6. Абзац восьмий підпункту 1 і абзац сьомий підпункту 3 пункту 1164 після слів і цифр «які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій» доповнити словами «за цим пакетом медичних послуг».

7. Пункт 11612 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо кількість відібраних зразків у закладі за звітний період більше 0, але менше 1 із розрахунку на одну мобільну бригаду у відповідного надавача медичних послуг, то кількість бригад у зак­ладі за звітний період прирівнюється до кількості відібраних зразків усіма мобільними бригадами закладу, а коефіцієнт навантаження мобільних бригад для такого закладу охорони здоров’я становить 0,25.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я

Порядок доповнено главою 31 такого змісту:

«Глава 31. Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я.

11615. НСЗУ укладає договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я відповідно до укладених надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

11616. Тариф на перехідне фінансове забезпечення комплекс­ного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я застосовується протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р.

11617. Договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я укладаються із закладами, які уклали договір із НСЗУ про надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з квітня 2020 року, за винятком спеціалізованих стоматологічних закладів, центрів громадського здоров’я, санаторно-курортних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарсько-фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини).

11618. Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, передбачених цією главою, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу (його складено на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що визначена МОЗ в установленому порядку) та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за формулою:

Σfinance = Σglob · (PPGplan + PPCplan · Kplan),

де Σfinance — запланована вартість перехідного фінансового забезпечення;

Σglob — глобальна ставка;

PPGplan, PPCplan — відповідні заплановані частки глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору в частині виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я у відповідному місяці;

Kplan — коефіцієнт виконання закладом охорони здоров’я у відповідному місяці плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Під час розрахунку запланованого обсягу перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Kplan становить 1.

Розміри часток глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору встановлюються таким чином:

Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки за результатами виконання договору (PPCplan), відсотків
Липень 100 0
Серпень 100 0
Вересень 100 0
Жовтень 90 10
Листопад 90 10
Грудень 90 10

Запланована глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

Σglob = ((Budprev — Budpmg — Budsub)):9,

де Budprev — касові видатки надавача медичних послуг за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за даними Казначейства (І кв. 2020 р. помножено на 3). Для надавачів медичних послуг, фінансування яких здійснювалося в рамках пілотного проєкту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення, за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, сума фінансування визначається згідно з укладеними договорами із НСЗУ (І кв. 2020 р. помножено на 3);

Budpmg — запланована вартість медичних послуг за договором із НСЗУ за програмою медичних гарантій, до якого включено пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку (за 9 міс 2020 р.);

Budsub — затверджені кошторисні призначення надавача медичних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на період з 1 квітня по 31 грудня 2020 р.

У разі, коли Budprev менше за суму Budpmg і Budsub, Σglob становить 0.

Під час здійснення виплати вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за місяць розраховується за формулою:

Σfinancefact = Σglobfact · (PPGplan + PPCplan · Kplan),

де Σfinancefact — фактична вартість перехідного фінансового забезпечення за звітний місяць;

Σglobfact — фактична глобальна ставка за звітний місяць.

Фактична глобальна ставка за місяць перераховується виходячи з фактичної вартості наданих медичних послуг надавачем цим послуг за договорами медичного обслуговування за програмою медичних гарантій за звітний місяць, до якого включено пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку, за формулою:

Σglobfact = ((Budprev — Budsub)/9)) — Budpmgfact,

де Budpmgfact — фактична сума оплати за надані послуги, зазначені в главах 3–26 цього Порядку, за договорами із НСЗУ за звітний місяць.

Виплати на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я здійснюються виключно в разі позитивного значення суми глобальної ставки за звітний місяць, розрахованої за формулою, зазначеною в главі 31 цього Порядку.

Виплата частки ставки за результатами виконання договору (PPCplan) здійснюється за результатами моніторингової оцінки виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я за місяць, а Kplan становить:

  • якщо показники плану розвитку за звітний місяць виконано — 1;
  • якщо показники плану розвитку за звітний місяць не виконано — 0.

У разі коли показники плану розвитку за звітний місяць не виконано, то моніторингова оцінка виконання плану розвитку зак­ладу охорони здоров’я повторно проводиться в наступному місяці.

Власник закладу охорони здоров’я або госпітальна рада відповідного госпітального округу проводить моніторингову оцінку виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я та складає звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я. Затверджений власником закладу охорони здоров’я або госпітальною радою відповідного госпітального округу звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я подається до НСЗУ для здійснення виплат за відповідний звітний період.».

Коментар Максима Степанова

Коментуючи набрання чинності цієї постанови під час брифінгу 29 червня 2020 р., Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, зазначив, що Міністерство охорони здоров’я виправляє помилки старого керівництва МОЗ і здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Це вже прийняте рішення, яке вступить в дію з 1 липня.

«У нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже вступила в дію. Все фінансування відбуватиметься починаючи з 1 липня і до кінця 2020 р. Зараз НСЗУ укладає договори із відповідними закладами. Це рішення вже вступило в дію. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі Президент і я», — підкреслив М. Степанов.

За словами очільника відомства, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування — оскільки після прорахунків старого керівництва МОЗ при плануванні 2-го етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування, що становить більше ніж 50%.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами kmu.gov.ua, moz.gov.ua

Набула чинності відповідна постанова Кабінету Міністрів України
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *