Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: амбулаторне ведення вагітності

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Динамічне спостереження вагітних низького, середнього, високого ступеня акушерського та перинатального ризиків (за сукупністю факторів), включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-­профілактичних заходів, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Організація та проведення диспансерного нагляду за вагітними з дотриманням етапності диспансеризації (взяття на облік, розроблення індивідуального плану ведення вагітності відповідно до групи ризику, виконання індивідуального плану).

3. Проведення лабораторних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:

i. розгорнутий клінічний аналіз крові (включаючи визначення кількості тромбоцитів і гематокриту);

ii. группа крові, резус-фактор (Rh);

iii. визначення антирезусних антитіл;

iv. біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові);

v. С-реактивний білок (CRP, кількісний);

vi. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та час згортання крові;

vii. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

viii. аналіз сечі загальний;

ix. аналіз сечі за Нечипоренком;

x. проба за Зимницьким;

xi. експрес-тест на наявність білка;

xii. добова протеїнурія;

xiii. копрограма;

b. дослідження на інфекції та віруси:

i. гепатит В HBsAg, гепатит С;

ii. обстеження на ВІЛ-інфекцію;

iii. серологічне дослідження на сифіліс;

iv. бактеріологічне дослідження сечі та крові тощо;

c. мікроскопічні та цитологічні обстеження:

i. цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс);

ii. мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору.

d. інші дослідження відповідно до потреб пацієнток.

4. Проведення інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням допплерографії;

b. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;

c. УЗД внутрішніх органів;

d. ЕКГ;

e. кольпоскопія;

f. інші дослідження відповідно до потреб пацієнток.

5. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладненням вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних та гінекологічних захворювань на основі сучасних досягнень з доведеною ефективністю.

6. Своєчасне виявлення вагітних груп ризику (визначення групи ризику та оцінка його ступеня) з подальшим дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в організації перинатальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

7. У разі потреби скерування вагітної з хронічним екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для постійного спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем — спеціалістом відповідного профілю, які працюють у закладі або на умовах договору.

8. Скерування на медико-генетичне консультування жінок групи високого ризику виникнення у плода вродженої/спадкової патології або при виявленні ознак наявності у плода вродженої чи спадкової патології для вирішення питань щодо тактики ведення вагітності й пологів.

9. Своєчасне скерування вагітних з екстрагенітальною патологією за наявності показань до стаціонарного лікування у терапевтичне відділення (до 22 тиж вагітності) або у спеціалізоване відділення за профілем захворювання або у відділення екстрагенітальної патології вагітних з дотриманням регіоналізації в організації надання перинатальної допомоги відповідно до клінічних протоколів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, а також у разі виникнення невідкладних станів виклик бригади ЕМД, та надання ЕМД до її прибуття з дотриманням подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Забезпечення проведення психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів та занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.

12. Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та оптимальних варіантів маршрутизації у разі виникнення негайної потреби в отриманні медичної допомоги, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності, із визначенням закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу вагітності.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення наступності в наданні медичної допомоги з закладами перинатальної допомоги всіх рівнів, екстреної (швидкої) медичної допомоги, ЗОЗ з надання амбулаторної та стаціонарної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, спеціалізованими ЗОЗ (в тому числі центри планування сім’ї).

2. Організація забору біологічного матеріалу для проведення досліджень за місцем ведення вагітних, в тому числі і тих, що здійснюються іншими ЗОЗ на умовах договору та тих, що включено до інших пакетів медичних послуг.

3. Забезпечення проведення лабораторних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі або на умовах договору.

4. Забезпечення проведення інструментальних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі або на умовах договору.

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Лікар-кардіолог — щонайменше 1 особа за основним місцем роботи або за сумісництвом.

3. Лікар-ендокринолог — щонайменше 1 особа за основним місцем роботи або за сумісництвом.

4. Акушерка — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Лікар з ультразвукової діагностики, який пройшов підготовку з пренатальної діагностики — щонайменше 1 особа.

6. Лікар загальної практики — сімейної медицини — щонайменше 1 особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат із можливістю проведення допплерографії, трансвагінальний датчик (спеціальний трансд’юсер);

b. фетальний монітор (кардіомонітор плода) з автоматичним аналізом;

c. кольпоскоп із фотофіксацією та/або відеосистемою;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

f. подушка киснева.

2. За місцем надання послуги:

a. апарат дихальний ручний (мішок Амбу);

b. ваги медичні з ростоміром;

c. глюкометр і тест-смужки;

d. термометр безконтактний;

e. пульсоксиметр;

f. тонометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, терапія, ультразвукова діагностика.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *