Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: амбулаторний гемодіаліз

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах»

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (специфікація):

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта і подальшого лікарського спостереження за станом життєво важливих функцій та ефективністю (адекватністю) діалізного лікування (включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень, а також синдрому поліорганної недостатності із спрямуванням пацієнтів за наявності показань до лікарів — спеціалістів інших профілів (або їх залучення) для отримання якісної медичної допомоги).

2. Проведення процедури гемодіалізу.

3. Проведення лабораторних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, фракції білірубіну, АЛТ, АСТ, глюкоза, калій, натрій, кальцій (загальний або іонізований), фосфор, магній (1 раз на місяць);

b. загальний аналіз крові (1 раз на місяць);

c. визначення загального холестерину, тригліцеридів крові та інших показників ліпідного профілю (1 раз на рік);

d. визначення показників харчового статусу (1 раз на 6 міс);

e. визначення паратиреоїдного гормону крові (1 раз на 6 міс);

f. у пацієнтів з анемією визначення насичення трансферину і феритину в сироватці крові (1 раз на 3 міс);

g. визначення HBsAg, антитіл до HCV (1 раз на 3 міс);

h. визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана (1 раз на рік).

4. Проведення інструментальних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. ЕКГ (1 раз на рік);

b. рентгенографія органів грудної клітки не рідше одного разу на рік;

c. ЕХО серця та АВФ (1 раз на рік).

5. Забезпечення менеджменту судинного доступу:

a. проведення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків виникнення інфекційних ускладнень і тромбозу судинного доступу у пацієнтів з боку судинного доступу;

b. направлення пацієнтів за необхідності до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із судинним доступом.

6. Забезпечення своєчасної діагностики та лікування (у тому числі медикаментозного) анемії.

7. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю.

8. Направлення пацієнтів за наявності показань для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги в інші заклади.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/лікаря — нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

  • N18 Хронічна хвороба нирок:
  • N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4;
  • N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
  • N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
  • N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена.
  • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом закладу, де проводиться лікування методом гемодіалізу.

2. Наявність у медичному закладі структурного підрозділу, що проводить гемодіаліз у амбулаторних умовах.

3. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при проведенні гемодіалізу (контроль якості води, мікробіологічні дослідження змивів з діалізних апаратів та залів, стерильність матеріалів та інструментів тощо).

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

9. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-нефролог та/або лікар — нефролог дитячий — щонайменше 2 особи, яка має підтверджувальні документи щодо володіння методами проведення замісної ниркової терапії та роботи з обладнанням для проведення замісної ниркової терапії.

2. Сестра медична — щонайменше 2 особи за умови наявності підтверджуючих документів щодо роботи з обладнанням для проведення замісної ниркової терапії.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. апарат для проведення гемодіалізу;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. тонометр;

d. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

e. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

f. глюкометр і тест-смужки;

g. ваги;

h. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю нефрологія та/чи дитяча нефрологія.

2. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *