Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: амбулаторний перитонеальний діаліз

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах»

Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (специфікація):

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта та подальшого лікарського спостереження за станом життєво важливих функцій та ефективністю (адекватністю) діалізного лікування (включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень, а також синдрому поліорганної недостатності із спрямуванням пацієнтів за наявності показань до лікарів — спеціалістів інших профілів (або їх залучення) для отримання якісної медичної допомоги).

2. Навчання пацієнта самостійному проведенню процедури перитонеального діалізу.

3. Оцінка можливості організації процедур перитонеального діалізу пацієнтом самостійно:

a. у разі можливості самостійного проведення процедури — організація видачі виробів медичного призначення та лікарських засобів (згідно з номенклатурою медичних виробів за напрямом «Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу»); виконання процедури перитонеального діалізу в амбулаторних умовах в закладі охорони здоров’я за необхідності; контроль за використанням витратних та медичних матеріалів, що видані для самостійного прийому пацієнтом;

b. у випадку неможливості самостійного проведення процедури — виконання процедури перитонеального діалізу в амбулаторних умовах в закладі охорони здоров’я на постійній основі;

c. у разі госпіталізації пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я — забезпечення доставки виробів медичного призначення та лікарських засобів для проведення перитонеального діалізу.

4. Проведення лабораторних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. аналіз сечі загальний;

c. біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, електроліти: натрій, калій, кальцій, фосфор, хлор), залізо у сироватці крові, феритин;

d. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

e. ліпідограма (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ);

f. індекс еритроцитів, число ретикулоцитів, відсоток насичення трансферину залізом, феритин у сироватці крові (за наявності анемії);

g. контроль ЗФН (залишкова функція нирок);

h. Kt/Vurea;

i. PET (тест перитонеальної рівноваги).

5. Проведення інструментальних досліджень, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. ЕКГ (1 раз на рік);

b. рентгенографія органів грудної клітки не рідше одного разу на рік;

c. ЕХО серця та АВФ (1 раз на рік).

6. Забезпечення менеджменту перитонеального катетера, лікування перитоніту, інфекції місця виходу катетера і тунельні інфекції:

a. проведення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків виникнення інфекційних ускладнень;

b. направлення пацієнтів за необхідності до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із діалізним перитонітом, інфекції місця виходу катетера і тунельної інфекції.

7. Забезпечення своєчасної діагностики та лікування (у тому числі медикаментозного) анемії та інфекційних ускладнень в амбулаторних умовах.

8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю.

9. Направлення пацієнтів для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги в інші заклади.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/лікаря — нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

  • N18 Хронічна хвороба нирок:
  • N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4;
  • N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
  • N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
  • N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена.
  • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом закладу, де проводиться лікування методом перитонеального діалізу.

2. Наявність у медичному закладі структурного підрозділу, що проводить перитонеальний діаліз у амбулаторних умовах.

3. Наявність відповідно обладнаного приміщення для навчання, практичних занять і відпочинку пацієнтів.

4. Наявність програми навчання пацієнтів методиці проведення ПАПД, АПД (далі — ПД) та протоколів лікування цими методами.

5. Контроль видачі та використання апаратів для АПД.

6. Забезпечення доставки виробів медичного призначення та лікарських засобів для проведення перитонеального діалізу за місцем перебування пацієнта.

7. Забезпечення можливості проведення ПД в амбулаторних умовах за наявності у пацієнта протипоказань до самостійного проведення ПД або на етапі навчання.

8. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду.

9. Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при проведенні ПД в амбулаторних умовах.

10. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

11. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

12. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладі охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства щодо здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладу охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-нефролог та/або лікар — нефролог дитячий — щонайменше одна особа на 20 пацієнтів за умови наявності підтверджувальних документів щодо володіння методами проведення замісної ниркової терапії.

2. Сестра медична — щонайменше одна особа на 20 пацієнтів за умови наявності підтверджувальних документів щодо володіння методами проведення замісної ниркової терапії.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги в амбулаторних умовах:

a. апарат УЗД;

b. електрокардіограф;

c. тонометр;

d. дихальний мішок за типом Амбу;

e. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

f. глюкометр і тест-смужки;

g. ваги;

h. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю нефрологія та/або дитяча нефрологія.

2. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *