Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: езофагогастродуоденоскопія

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.

2. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунка, зокрема огляд шлунка в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій, зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.

3. Виконання поліпозиційної біопсії за системою «OLGA» (Оперативна система оцінки гастриту) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунка, у тілі шлунка по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка.

4. Забезпечення вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».

5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.

6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час езофагогастродуоденоскопії.

7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнтів — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації обстеження: фото 8 зображень головних орієнтирів (на рівні 20 см від різців для загальної візуалізації стравоходу; на 2 cм вище Z-лінії; кардія в інверсії; верхня частина малої кривизни; кут шлунка з невеликою інверсією; антрум; цибулина дванадцятипалої кишки; другої частини дванадцятипалої кишки (низхідний відділ); локальних змін слизової оболонки та всіх утворень (поліпів, виразок, пухлин тощо) або відеозапис втручання зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа.

2. Лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. відеогастроскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікарських речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

j. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю ендоскопія, анестезіологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *