Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: гістероскопія

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.

2. Діагностична гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендо­скопічних маніпуляцій.

3. Гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо).

4. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур.

5. Проведення гістологічного дослідження взятого під час гістероскопії матеріалу.

6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря; вік пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації (щонайменше 2 знімки, що зберігаються в медичній документації) та/або повної відеофіксації всього дослідження зі зберіганням цифрових фото/відеоматеріалів протягом 2 років.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

4. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи й наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості й безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог-онколог — щонайменше одна особа.

2. Лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуги:

a. відеогістероскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікарських речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

j. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарською спеціальністю ендоскопія, анестезіологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *