Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: амбулаторна та стаціонарна допомога при онкологічних та онкогематологічних захворюваннях

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна допомога для пацієнтів із підозрою на онкогематологічне захворювання та визначене гематологічне захворювання, пацієнтів з підтвердженим онкогематологічним захворюванням та визначеним гематологічним захворюванням та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії.

2. Діагностика онкогематологічних та гематологічних захворювань, включаючи діагностику пацієнтів з підозрою на онкогематологічні та гематологічні захворювання, пацієнтів з підтвердженим онкологічним та гематологічним захворюванням у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

3. Проведення лабораторних досліджень пацієнтам з підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним діаг­нозом та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі з диференційним підрахунком 5 кліткових ліній та ретикулоцитів (у цілодобовому режимі);

b. визначення групи крові та резус-фактора (в цілодобовому режимі);

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, кальцій, фосфор), ЛДГ (у цілодобовому режимі);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ; у цілодобовому режимі);

e. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові (в цілодобовому режимі);

f. С-реактивний білок (CRP, кількісний) (у цілодобовому режимі);

g. дослідження спинномозкової рідини;

h. аналіз сечі загальний;

i. проточна цитофлуориметрія аспіратів кісткового мозку;

j. патоморфологічні дослідження (гістологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);

k. дослідження препаратів цитоцентрифугатів біологічних рідин;

l. цитологічні дослідження;

m. цитогенетичне дослідження;

n. дослідження моноклональних антитіл у сироватці крові;

o. молекулярно-генетичні дослідження клітин кісткового мозку;

p. бактеріологічні дослідження;

q. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення інструментальної діагностики пацієнтам з підоз­рою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія;

b. комп’ютерна томографія;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження;

e. УЗД;

f. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

5. Медикаментозне лікування пацієнтів зі встановленим діаг­нозом новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах.

6. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами в амбулаторних та стаціонарних умовах.

7. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.

8. Надання кисневої підтримки.

9. Цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд за пацієнтами.

10. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної чи стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур (зокрема кістковомозкові пункції, люмбальні пункції, трепанобіопсія), цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

11. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підозрою на новоутворення, з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

12. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період для запобігання виникненню ускладнень.

13. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.

14. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

15. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації в підгострий/відновний період або послуг з паліативної медичної допомоги.

16. Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря із встановленими діагнозами:

  • злоякісні новоутворення лімфоїдної та споріднених тканин (лімфоми) (C81–C88.9);
  • множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення (С90.0–С90.3);
  • злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (лейкемії) (C91–C95.9);
  • інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (гістіоцитози) (C96);
  • мiєлодиспластичнi синдроми (D46);
  • вроджені тяжкі анемії, апластичні анемії та синдроми вродженої кістковомозкової недостатності (D56.0, D56.1, D57.0, D59.5, D60.0, D61.3, D64.0, D64.4);
  • інші хвороби крові та кровотворних органів (D70, D76.1, D76.2);
  • деякі порушення із залученням імунного механізму (D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.6, D81.7, D82.0, D82.1, D82.3, D86).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність за місцем надання послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% загальної кількості місць у відділенні (зокрема за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

2. Наявність окремого структурного підрозділу для лікування у разі онкогематологічних захворювань (відділення/центру), який призначений для лікування онкогематологічних захворювань, мають обмеження доступу пацієнтів іншого профілю або осіб, не пов’язаних із наданням медичної допомоги онкогематологічним хворим (контроль доступу до відділення).

3. Наявність щонайменше 2 палат (блоків) із індивідуальним санвузлом та можливістю повної ізоляції пацієнта.

4. Забезпечення можливості виконання аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку в закладі.

5. Забезпечення можливості проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень, цитоморфологічного, імуноцитологічного, імуногістохімічного (для трепанбіоптатів), молекулярно-цитогенетичного дослідження біологічних матеріалів, взятих у тому числі під час аспіраційної та трепанобіопсії кісткового мозку (залежно від патології), бактеріологічного дослідження в закладі.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальної діагностики: магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, ендоскопічної та рентгенологічної діагностики в закладі або на умовах договору підряду.

7. Забезпечення можливості проведення УЗД цілодобово за місцем надання послуг.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами та/або цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

9. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей.

10. Забезпечення необхідною трансфузійною підтримкою, цілодобовий доступ до препаратів та компонентів крові, в тому числі: еритроцитарна маса, свіжозаморожена плазма крові, кріо­преципітат, тромбоконцентрат отриманий аферезним методом, розчин альбуміну. Наявність цілодобової логістики препаратів та компонентів крові із банку крові, наявність умов для правильного зберігання препаратів та компонентів крові (інкубатор та шейкер тромбоконцентрату, морозильна камера).

11. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

12. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

13. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

14. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними в Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

15. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

16. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-гематолог та/або лікар — гематолог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

3. Лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше одна особа.

4. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи.

5. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи.

6. Сестра медична — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи у структурному підрозділі з лікування онкогематологічних захворювань (не стосується медичного чергування).

7. Спеціаліст з лабораторної діагностики з вищою освітою зі спеціальною підготовкою в діагностиці дитячих/дорослих онкогематологічних захворювань (у тому числі аналіз аспіратів кісткового мозку) — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

b. рентгенівський апарат;

c. цитоцентрифуга для виготовлення цитологічних препаратів біологічних рідин;

d. шейкер-перемішувач тромбоконцентрату.

2. За місцем надання послуг:

a. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

b. система централізованого постачання кисню, здатна забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

c. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

d. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

f. електрокардіограф багатоканальний;

g. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

h. автоматичний дозатор лікарських речовин — щонайменше 8;

i. аспіратор (відсмоктувач);

j. глюкометр і тест-смужки;

k. тонометр;

l. витяжна шафа для розведення цитостатиків;

m. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія (дитяча анестезіологія), онкологія (дитяча онкологія), гематологія (дитяча гематологія).

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до Наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *