Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: хіміотерапія у разі онкологічних захворювань

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Діагностика, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії.

2. Діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини, пацієнтів з підозрою на новоутворення, пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах відповідно до галузевих стандартів.

3. Проведення лабораторних досліджень пацієнтам із підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або у сироватці крові;

f. С-реактивний білок (CRP, кількісний);

g. тести на тропонін;

h. дослідження спинномозкової рідини;

i. аналіз сечі загальний;

j. дослідження на онкологічні маркери;

k. патоморфологічні дослідження (гістологічні, імуногістохімічні);

l. молекулярно-генетичні дослідження;

m. бактеріологічні дослідження;

n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, включаючи отриманий під час профілактичних, скринінгових медичних оглядів в інших закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), у пацієнтів без підтвердженого онкологічного діагнозу або з підозрою на новоутворення.

5. Проведення інструментальної діагностики пацієнтам з підозрою на новоутворення, пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтам у клініко-лабораторній ремісії, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія;

b. комп’ютерна томографія;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження;

e. УЗД;

f. сцинтиграфія;

g. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

6. Медикаментозне лікування пацієнтів зі встановленим діагнозом новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах.

7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами в амбулаторних та стаціонарних умовах.

8. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.

9. Надання кисневої підтримки пацієнтам.

10. Цілодобовий лікарський супровід та медсестринський догляд за пацієнтами.

11. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

12. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підозрою на новоутворення, з підтвердженим онкологічним діагнозом та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

13. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період для запобігання виникненню ускладнень.

14. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.

15. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

16. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період або послуг із паліативної медичної допомоги.

17. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

2. Забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень, досліджень на онкологічні маркери, патоморфологічних досліджень (гістологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень у закладі або на умовах договору.

3. Забезпечення проведення цитологічного дослідження матеріалу, включаючи отриманий під час профілактичних, скринінгових медичних оглядів в інших ЗОЗ, у пацієнтів без підтвердженого онкологічного діагнозу або з підозрою на новоутворення у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення інструментальної діагностики (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів) у закладі або на умовах договору підряду.

5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами та/або цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

3. Затверджений персональний склад постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей.

4. Забезпечення компонентами крові.

5. Забезпечення можливості надання кисневої підтримки пацієнтів.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

7. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

9. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у Наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-онколог та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-хірург-онколог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи.

3. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи.

4. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи.

5. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

b. апарат ШВЛ;

c. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

d. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

f. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

g. рентгенівський апарат;

h. електрокардіограф багатоканальний.

2. За місцем надання послуг:

a. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

b. пульсоксиметр;

c. глюкометр і тест-смужки;

d. автоматичний дозатор лікувальних речовин щонайменше один на кожне ліжко;

e. аспіратор (відсмоктувач);

f. тонометр;

g. безконтактний термометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія та/або дитяча анестезіологія, онкологія та/або дитяча онкологія, та/або онкогінекологія, та/або онкоотоларингологія, та/або онкохірургія.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *