Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: медична реабілітація немовлят

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя»

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Первинний огляд та консультація спеціаліста мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Постановка реабілітаційного діагнозу за МКФ-ДП (категоріальний профіль МКФ-ДП).

3. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою.

4. Формування індивідуальної програми реабілітації (лист/таблиця втручань) за категоріальним профілем МКФ-ДП та визначенням SMART (S-специфічні, M-вимірювальні, A-досяжні, R-реалістичні, T-визначені в часі) цілей та здійснення контролю за виконанням індивідуальної програми реабілітації з оцінюванням прогресу в досягненні намічених цілей.

5. Оцінка стану та можливості переходу на інший етап реабілітації з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники).

6. Направлення для проведення лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

7. Направлення для проведення інструментальних досліджень відповідно до потреб пацієнта.

8. Надання послуг з медичної реабілітації членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

9. Надання послуги раннього втручання сім’ям за місцем їх перебування та/або з використанням засобів телекомунікації безперервно (щотижнево до досягнення дитиною трьох повних років, або до припинення отримання послуги з інших причин з частотою 1 раз на тиждень).

10. Забезпечення консультування дитини лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта.

11. Оцінювання розвитку дитини за 5 сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера).

12. Проведення спеціального скринінгу на виявлення ознак первазивних розладів розвитку (розладів аутистичного спектра).

13. Проведення поглибленої оцінки розвитку дитини та функціонування родини з використанням міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники/інтерв’ю).

14. Складання індивідуального сімейного плану раннього втручання та здійснення моніторингу за виконанням з оцінюванням прогресу в досягненні намічених цілей у щоденних активностях.

15. Організація навчання родини/доглядачів особливостям догляду за дитиною та її розвитком, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій.

16. Психологічний супровід батьків немовлят, які народились передчасно та/або хворими.

17. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

18. Підбір спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації для дитини, навчання батьків їх використовуванню у природному середовищі для дитини та родини.

19. Надання у прокат (тимчасове користування) розвивальних іграшок та реабілітаційного обладнання.

20. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги: направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію, про вибір лікаря направлення лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) мультидисциплінарної команди для надання пос­луг медичної реабілітації та раннього втручання для сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення.

3. Забезпечення консультування логопеда (терапевта мови та мовлення) в закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення безперервності надання послуги раннього втручання.

5. Співпраця з іншими ЗОЗ, освіти, соціальними службами, громадськими, благодійними та релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою координації та забезпечення наступності послуги раннього втручання.

6. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг медичної реабілітації та раннього втручання (зокрема тренінги з рекомендованих практик раннього втручання).

7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

8. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-педіатр та/або лікар — невролог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

2. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

3. Фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевт, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

6. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку.

7. Фахівець з соціальної роботи — щонайменше 1 особа (зокрема за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету).

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуг:

a. асистивні технології для забезпечення мобільності (крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки) та можливості комунікації (комунікативні дошки, книги, пристрої);

b. мати гімнастичні;

c. засоби для позиціонування різних форм та розмірів;

d. вертикалізатори різних розмірів і типів;

e. стіл реабілітаційний широкий;

f. стандартизовані тести і нестандартизовані набори для оцінювання функціональних можливостей та/або рівня розвитку дитини;

g. обладнання та ігрові набори для розвитку сенсорних та рухових навичок;

h. ігрові та дидактичні матеріали для розвитку когнітивних та зорово-перцептивних умінь та навичок самообслуговування;

i. адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок годування та харчування;

j. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина, дитяча неврологія, педіатрія, та/або психотерапія, та/або медична психологія.

2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг
Дополнительно:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *